Certificat Q de qualitat de l’APAC

Albadalejo ha obtingut el certificat “Q” de qualitat audiovisual concedit per la “Associació de professionals de l’audiovisual de Catalunya”.
Aquest certificat que emet l’associació es concedeix a aquelles empreses que compleixen amb una sèrie de condicions com la formació i experiència del seu personal tècnic, disposar de pla de prevenció de riscos laborals, estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la seguretat social, disposar d’assegurança de responsabilitat civil i una antiguitat com a empresa audiovisual mínima.
Aquesta distinció pretén diferenciar a aquelles empreses que pretenen ser competitives aplicant rigorosos criteris de serietat, rigor i qualitat de totes aquelles que es regeixen per altres paràmetres.